_MG_9703

Algemene bezoekersvoorwaarden

Kaartverkoop
De kaartverkoop verloopt online. In een enkel geval kan er aan de deur nog een kaartje gekocht worden.

Indien de concertbezoeker geen gebruik maakt van het kaartje is dit voor eigen rekening, er geldt een geen restitutie-beleid.
U kunt zelf de kaarten aan iemand anders geven of verkopen. Wel hebben wij van die persoon de naam en het e-mailadres nodig.

Abonnementen
Het abonnement is niet overdraagbaar.

Voor ieder concert kunnen abonnementhouders zich aanmelden via info@goudsekamermuziekconcerten.nl of via “Mijn Account” bij het desbetreffende concert het kaartje “Toegang abonnementhouder” kiezen.

Wachtlijst
Bij uitverkoop is aanmelding voor de wachtlijst mogelijk via info@goudsekamermuziekconcerten.nl

Zitplaatsen
Er is vrije plaats keuze met uitzondering van de door de organisatie gereserveerde plaatsen. Concertbezoekers met een beperking kunnen voorkeursplekken per email reserveren (info@goudsekamermuziekconcerten.nl ). Op verzoek wordt er ook rekening gehouden met kleine kinderen.

Vrienden en Sponsors
Vrienden hebben voorrang bij de kaartverkoop.

Bij het jaarlijkse concert op Open Monumentendag in de Goudse Sint-Jan kunnen vrienden en sponsors plaatsen reserveren per email.

Locatie
Op verzoek is de concertbezoeker verplicht zijn kaartje en enig bewijs dat recht geeft op korting te tonen bij binnenkomst van de betreffende locatie.

Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten tijdens het concert buiten gebruik gesteld worden.

Gedurende zijn/haar verblijf is de concertbezoeker verplicht de door de Organisatie van de Stichting respectievelijk locatie gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van de Stichting de concertbezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze aanwijzingen of instructies handelt, kan de concertbezoeker voor het betreffende concert de verdere toegang ontzegd worden, zonder dat de concertbezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

De Stichting behoudt zich het recht voor van het concert waarbij de concertbezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De concertbezoeker zal na het verlenen van schriftelijke toestemming voor publicatie geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis voor publicatie.

Aansprakelijkheid
Het verblijf van de concertbezoeker is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

De Stichting is slechts aansprakelijk voor door de concertbezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de concertbezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie van de Stichting, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Stichting verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid wordt onder meer uitgesloten voor: a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de locatie ingeschakelde personen en de door deze derden ingeschakelde personen; b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de Organisatie van de Stichting respectievelijk locatie gegeven instructies; c. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

Wijzigingen
De Stichting Goudse Kamermuziek Concerten behoudt zich het recht voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 
Het verdient aanbeveling om alvorens een kaartje te kopen na te gaan of er wijzigingen zijn.

Toepasselijk recht
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing